x

Miestų misija

Žmonijai vis dažniau susiduriant su neigiamais klimato kaitos padariniais, 2021 m. Europos Komisijos programa „Horizon 2020“ inicijavo didžiausios Europos Sąjungos (ES) istorijoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – misijos “Iki 2030 m. – pažangieji neutralaus poveikio klimatui miestai”, dar vadinamos miestų misijos – pradžią. Įvertinus pateiktas 377 Europos miestų paraiškas, buvo atrinkti 112 miestų – 100 miestų iš visų 27 ES šalių ir 12 miestų iš programos “Horizontas Europa” asocijuotųjų šalių. Į programą patekę miestai siekia iki 2030 m. tapti klimato požiūriu neutraliais ir išmaniaisiais miestais. Vilnius – vienas iš dviejų Lietuvos miestų, dalyvaujančių šioje ES misijoje, siekiančių formuoti neutralų klimatą mieste.

Poveikio klimatui neutralumo užtikrinimas misijos miestams reiškia, kad iki 2030 m. šioje ES programoje dalyvaujantys miestai turės iki minimumo sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir rasti būdų, kaip kompensuoti likusį neišvengiamą išmetamųjų teršalų kiekį, kad būtų pasiektas nulinis grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio balansas. Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui veiklos ne tik teigiamai veikia mus supančią aplinką, bet ir suteikia didelių galimybių ekonomikai augti, rinkų ir darbo vietų kūrimai, technologijų plėtrai.

ES misijos dalyviai taip pat sieks tapti išmaniais miestais, kuriuose bus pažangiai integruojami įvairūs duomenų rinkiniai ir technologijos, siekiant didinti įvairių urbanistinių sistemų efektyvumą, tvarią plėtrą ir gerinti mieste gyvenančių bei dirbančių žmonių gyvenimo kokybę.

Vilnius, kaip ir kiti ES misijoje dalyvaujantys miestai, pasiryžę parengti ir pristatyti Europos komisijai miestų misijos sutartį. Šį dokumentų paketą sudaro veiksmų ir investicijų planai, kuriuose pateikiamos gairės, kaip miestams pasiekti neutralumą klimatui, įgyvendinant pokyčius energetikos, transporto, pastatų, atliekų tvarkymo ir kitose srityse. Šiame miestų transformacijos procese dalyvaus įvairios suinteresuotosios šalys – miesto savivaldybės įstaigos, mokslinių tyrimų organizacijos, verslo ir pramonės subjektai bei piliečiai –, dirbsiančios išvien, siekiant drastiškai sumažinti miestų ekosistemų generuojamas ŠESD emisijas. Miestų misijos sutartis Vilniui, kaip ir kitiems ES misijoje dalyvaujantiems miestams, atvers galimybes bendradarbiauti su regioninės bei nacionalinės valdžios ir ES institucijomis, kurios, ES komisijai patvirtinus miestų misijos sutartį, rems Vilnių ir kitus Europos miestus ieškant priemonių ir finansinės paramos inovatyviems projektams, skirtiems siekti neutralumo klimatui.